Politica de confidentialitate

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. PHARMALINK  S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este informarea clientilor privind situatia contului de pe www.onlinefarmacia.ro, evolutia si starea comenzilor,  precum si pentru reclama, marketing si publicitate. Astfel putem informa utilizatorii privind ofertele curente, putem trimite cupoane cadou sau alte mesaje special.  Nu sunteti obligat(a) sa furnizati aceste date care sunt necesare in vederea includerii in baza de date a clientilor societatii. Neincluderea dvs. in baza de date a clientilor nostri va avea ca efect neparticiparea dvs. la concursurile organizate de societatea noastra.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si nu sunt comunicate altor destinatari.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC PHARMALINK SRL Bd. Marasesti, Nr. 2B, Bloc C, Etaj 1, Ap.22, Sector 4, Bucuresti

 

Obligatiile operatorilor de date cu caracter personal

Potrivit legii cadru (Legea nr. 677/2001), operatorul de date cu caracter personal – poate fi orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sau care este astfel desemnat printr-un act normativ.

Operatorii au urmatoarele obligatii:

– sa notifice autoritatii de supraveghere orice prelucrare ori ansamblu de prelucrari avand acelasi scop sau scopuri corelate;

– sa nu inceapa prelucrarea datelor cu caracter personal panala primirea numarului de inregistrare comunicat de autoritatea de supraveghere;

– sa nu inceapa prelucrarea datelor cu caracter personal cand autoritatea de supraveghere a anuntat efectuarea unui control prealabil, in cazurile unor prelucrari susceptibile de riscuri speciale;

– sa completeze notificarea la solicitarea autoritatii de supraveghere;

– sa mentioneze numarul de inregistrare a notificarii, primit de la autoritatea de supraveghere, pe fiecare act prin care datele personale sunt colectate, stocate sau dezvaluite;

– sa comunice autoritatii de supraveghere orice schimbare de natura sa afecteze exactitatea informatiilor cuprinse in notificare, in termen de 5 zile;

– sa faca dovada achitarii taxei de notificare sau a incadrarii intr-o categorie de persoane scutite de la plata taxei, conform Legii 476/2003;

– sa vegheze la respectarea masurilor de securitate de catre persoanele imputernicite;

– sa incheie contracte in forma scrisa cu persoanele imputernicite care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;

– sa elaboreze instructiuni privind asigurarea confidentialitatii prelucrarilor pentru orice persoana care actioneaza sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite, inclusiv pentru persoana imputernicita;

– sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special dacaprelucrarea comport transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

Drepturile persoanelor vizate

Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevazute expres de legiuitor:

− dreptul la informare (art. 12);

− dreptul de acces la date (art. 13);

− dreptul de interventie asupra datelor (art. 14);

− dreptul de opozitie (art. 15);

− dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);

− dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).6

Dreptul la informare

In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat safurnizeze acesteia cel putin urmatoarele informatii:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, dacase intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere (in mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului cadatele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum si urmatoarele informatii:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidentaa prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile legale. Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine, in mod gratuit, de la operator, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;

c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteazain mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute mai sus.

Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.

Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.