REGULAMENT CONCURS SILXPERT

REGULAMENTUL CONCURSULUI “SILXPERT – 2024”
(perioada: 2 februarie – 8 martie  2024, inclusiv)
ARTICOLUL. 1 – ORGANIZATORUL
1.1. Organizator al concursului “SILXPERT – 2024” (denumita in continuare “Concursul”) este S.C. PHARMALINK S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, in Bucuresti, Bd. Biruintei, nr. 162, Pantelimon, Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6240/2013, cod unic de inregistrare CUI RO 31646819.
1.2 Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) obligatoriu pentru toate persoanele care, indeplinind conditiile prevazute in art.4 din cuprinsul Regulamentului, vor participa la Concurs (denumite in continuare „Participanti”). 1.3. Prin participarea la Concurs se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
ARTICOLUL. 2 – DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
2.1. Concursul este organizat si desfasurat prin intermediul paginii https://www.facebook.com/onlinefarmacia
2.2. Perioada de desfasurare a Concursului este 01.02.2024-08.03.2024, ora 23.59, inclusiv.
ARTICOLUL. 3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Concursului, in format electronic, prin accesarea paginii Organizatorului: https://www.facebook.com/onlinefarmacia
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul oricand pe durata de desfasurare a Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a prevederilor acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin afisarea lor pe pagina Facebook https://www.facebook.com/onlinefarmacia
ARTICOLUL. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoane fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
4.2. Nu pot participa la Concurs salariatii Organizatorului, ai societatii S.C. PHARMALINK S.R.L., colaboratorii acestora implicati in organizarea si desfasurarea Concursului si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
4.3 Participand la Concursul organizat de Organizator pe pagina https://www.facebook.com/onlinefarmacia, participantii recunosc si sunt de acord ca sunt singurii responsabili de informatiile/datele pe care le furnizeaza cu ocazia participarii la Concurs precum si de corectitudinea acestor informatii. Participantii sunt de acord si inteleg ca toate informatiile/datele furnizate pe https://www.facebook.com/onlinefarmacia cu ocazia participarii la Concurs sunt furnizate direct Organizatorului iar nu platformei de socializare Facebook.
ARTICOLUL. 5 – PREMIILE CONCURSULUI
5.1. In cadrul Concursului vor fi acordate, conform mecanismului descris la Articolul 6 de mai jos, urmatoarele premii:
Premiul 1: SILXPERT CREMA REPARATOARE + SILXPERT CREMA ILUMINATOARE + SILXPERT ABSOLUTE SKIN NUTRITION
Premiul 2: SILXPERT CREMA REPARATOARE + SILXPERT ABSOLUTE SKIN NUTRITION
Premiul 3: SILXPERT ABSOLUTE SKIN NUTRITION
5.2. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.
5.3. Un Participant va putea castiga in cadrul Concursului maxim un singur premiu prin tragere la sorti pe random.ro
ARTICOLUL 6 – MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI
6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: (1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Articolului 4 de mai sus; (2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata la Articolul 2 de mai sus si Articolul 6.2 de mai jos; (3) Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe pagina web www.facebook.com (in cazul in care au deja cont de utilizator); (4) Participantul trebuie sa interactioneze cu pagina https://www.facebook.com/onlinefarmacia si sa spuna un beneficiu al Siliciului Bioactivat, sa dea “Like” si “Share” la postare dedicata concursului .
6.2. Inscrierea in Concurs si Conditii de participare Pentru a se inscrie in Concurs, Participantul trebuie sa urmeze urmatorii pasi: 1. Sa acceseze pagina Concursului de pe https://www.facebook.com/onlinefarmacia, in perioada de desfasurare a Concursului. 2. Participantii trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii Concursului, respectiv la data de 02.02.2024; 3. Participantul trebuie sa interactioneze cu pagina https://www.facebook.com/onlinefarmacia si sa spuna un beneficiu al Siliciului Bioactivat, sa dea “Like” si “Share” la postare dedicata concursului. Respectand pasii de mai sus, Participantii intra automat in tragerea la sorti pentru premii.
6.3. DESEMNAREA CASTIGATORILOR In cadrul acestui Concurs castigatorul premiului prin tragere la sorti va fi anuntat in data de 16.02.2024 (zile lucratoare). Totodata, vor fi extrase si 3 (trei) rezerve eligibile castigarii premiului in cazul in care castigatorul nu respecta termenii din sectiunile 6.1 si 6.2. Extragerile vor fi facute prin platforma online www.random.org. Fiecare castigator/rezerva va fi supus/supusa procesului de validare, ordinea acestora fiind data de cea a extragerii. In cadrul Concursului un Participant poate castiga 1 (un) singur premiu. In perioada de desfasurare a Concursului. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate. 6.4. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor. Ulterior desemnarii castigatorilor Concursului, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Concurs, precum si modul de desfasurare a acesteia. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: (1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus; (2) Inscrierea in Concurs sa se realizeze conform Art. 6.2 de mai sus; (3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus; Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza intr-un mesaj privat pe pagina de Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/onlinefarmacia informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Concurs, dupa cum urmeaza: – nume si prenume – numar de telefon – adresa – serie si numar B.I. sau C.I. – scan B.I. sau C.I. Participantul va furniza organizatorului informatiile solicitate, in termen de maxim 72 ore, de la momentul publicarii listei de castigatori pe pagina de facebook https://www.facebook.com/onlinefarmacia . Prin furnizarea informatiilor solicitate castigatorul accepta implicit premiul si isi exprima acordul in legatura cu anuntarea sa ca si castigator, prin publicarea numelui si a prenumelui sau pe pagina de socializare a Organizatorului, https://www.facebook.com/onlinefarmacia Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate mai sus in art. 6.3 si in art 6.5. In cazul in care nici o rezerva nominalizata pentru premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia Organizatorului. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina de socializare a Organizatorului, https://www.facebook.com/onlinefarmacia / in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incheierii procesului de validare a castigaturilor sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 6.5 de mai jos. Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant desemnat castigator nu raspunde (nu furnizeaza datele necesarea validarii) in timp de maxim de 72 ore (de la momentul publicarii listei castigatorilor). 6.5. Intrarea in posesia premiilor Pentru a primi premiul oferit de Organizator prin tragere la sorti, castigatorul trebuie sa trimitain termen de 72 de ore de la data anuntatrii un mesaj privat pe pagina de facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/onlinefarmacia cu informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Concurs, cu scan dupa buletin/ carte de identitate. Castigatorul va semna la primirea premiului, un proces verbal privind acordarea lui (in 2 exemplare originale). Procesul verbal va specifica numele, prenumele Castigatorului precum si a persoanei de contact in legatura cu care a fost validat in calitate de castigator. In situatia in care unul dintre castigatori nu va trimite mesaj cu datele personale mentionate in Art. 6.4.3 in perioada mentionata pentru primirea premiului, acesta va pierde dreptul de a solicita premiul, iar Organizatorul va desemna drept castigator pe primul extras la sorti, din randul rezervelor. In conditiile in care se va epuiza toata lista de rezerve, iar premiile respective nu vor putea fi acordate, acestea vor ramane la dispozitia Organizatorului. Orice eventuala contestatie poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de o luna calendaristica de la data incheierii Concursului, pe adresa: S.C. PHARMALINK S.A. , Bucuresti, Bd. Biruintei, nr. 162, Pantelimon, Ilfov-RO . Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 30 (treizeci) zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
ARTICOLUL 7 – TAXE SI IMPOZITE
(1) Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
ARTICOLUL 8 – LIMITAREA RASPUNDERII
8.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs. 8.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva. 8.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 17.02.2024, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. 8.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 1. Accesarea on-line a unei alte pagini de Facebook, decat cea a concursului. 2. Interactiunea cu pagina in afara perioadei Concursului mentionata mai sus; 3. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Concurs din cauza ilizibilitatii datelor personale; 4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit ; 5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc; 6. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare intrarii in posesia premiului nu vor fi luate in considerare de catre Organizator; 7. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a Participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului. 8. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele Concursului). 9. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 7, minim Opera 11.1, minim Chrome 14, minim Firefox 10, minim Safari 5). Situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate, in mod rezonabil, exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).
ARTICOLUL. 9 – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
(1) Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in calitate de operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, astfel cum aceasta a fost modificata si completata ulterior. (2) Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date administrata de Organizator si imputernicitii acestuia. (3) Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre Organizator nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul este obligat la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare. (4) Datele oferite de Participantii la Campanie vor fi prelucrate de catre SC PHARMALINK SRL si de catre imputernicitii sai si vor putea fi folosite de catre acestia: (i) pentru supravegherea desfasurarii si urmaririi desfasurarii corecte a Campaniei, in vederea imbunatatirii de catre SC PHARMALINK SA a produselor si serviciilor oferite, precum si a administrarii relatiei cu clientii sai; (ii) in scopuri de reclama, marketing si publicitate (inclusiv marketing direct) constand in efectuarea de comunicari comerciale prin e-mail, sms, posta sau alte mijloace de comunicare directa; (iii) pentru efectuarea de statistici; (iv) in vederea intreprinderii de alte activitati de catre SC PHARMALINK SA, permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari separate exprese din partea Participantilor. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care Participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens. Participantii care nu sunt de acord cu prelucrarea datelor lor personale conform celor de mai sus vor informa in scris Organizatorul si Agentiile in acest sens. (5) Organizatorul le va putea solicita castigatorilor ca, in baza acordului lor expres liber exprimat in scris, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator sa poata fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Dreptul de utilizare de catre Organizator a acestor imagini se va face fara niciun fel de plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesul verbal de predare primire a premiului, Organizatorul neconditionand validarea premiului si/sau acordarea premiului de acordul castigatorului in acest sens. (6) Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). (7) Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.
ARTICOLUL. 10 – INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA
Concursul va putea fi intrerupt pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar in caz de forta majora/caz fortuit, asa cum sunt definite de lege si/sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare la sediu si pe pagina de web a Organizatorului https://www.facebook.com/onlinefarmacia .
ARTICOLUL 11 – IMPOSIBILITATEA RIDICARII PREMIILOR
In cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitate de a primi premiul, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.
ARTICOLUL 12 – LITIGII
Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente, in conformitate cu prevederile legislatiei romane.
ARTICOLUL. 13 – ALTE CLAUZE
Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *